ideari

Tenint com a principi l’article 5 dels estatuts de l’AC La Mar de Garbí, que diuen:

“Art 5- L’associació Garbí, fidel als seus inicis en la formació del lleure infantil, pren el compromís davant els seus socis de fomentar els valors de l’individu, respectant la ideologia política, religiosa de tots ells, sense ser obstacle, però, perquè proclami la seva catalanitat i ferma adhesió als ideals de democràcia i llibertat”

L’associació assumeix la definició de l’ideari que s’ha fet al si de l’esplai, entenent que aquest és la concreció d’aquest article i el punt de partida que uneix l’activitat de les seccions, actuals i futures, de l’entitat.

Aquest ideari es concreta en:

ASSOCIACIONISME EDUCATIU:

Creiem en el treball comú entre persones per tal d’assolir uns objectius comuns que només es poden assolir amb compromís i participació. En aquest context la nostra tasca educativa es basa en educar en i per l’associacionisme educatiu.

LLIBERTAT:

Considerem la llibertat com a dret de les persones a l’expressió, reflexió i reunió com també el poder decidir i actuar a tots nivells, sempre i quan no s’envaeixi la llibertat de l’altre. La llibertat és també la base necessària per l’emancipació de la persona en tots els àmbits.

LAÏCITAT:

Entenem laïcitat com el fet de prescindir de tot dogma a l’hora de visualitzar, entendre i interactuar la realitat i la societat, respectant les conviccions individuals.

PROGRESSISTES:

Com a progressistes, creiem que no hi ha res absolut i per tant ens basem en una evolució constructiva de tots els trets, objectius i metodologia que ens caracteritzen.

TRANSFORMACIÓ SOCIAL:

Busquem la transformació social a través de la proximitat amb el nostre entorn, entenent-la com la lluita pel canvi de la societat a partir dels nostres trets d’identitat. “Pensa globalment, actua localment.”

ESPERIT CRÍTIC:

Entenem l’esperit crític com la capacitat de reflexionar, analitzar i valorar per formar-se una opinió pròpia, argumentada i fonamentada partint de la llibertat de pensament de les persones.

PLURALS:

Visualitzem en la interrelació entre les persones els seus trets característics com a un enriquiment comú i no com a tret excloent, responent així a la nostra realitat social.

RESPECTE:

Entenem que totes les persones i éssers vius mereixen ser tractats de manera que no es vagi en contra de la seva integritat física o psíquica.

IGUALTAT:

Tothom té dret a tenir les mateixes oportunitats sigui com sigui i en qualsevol context. Per tant, entenem que es valora a tothom per igual pel sol fet de ser persona o ésser vius.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:

Entenem que per la solidaritat i la cooperació és necessària la capacitat d’empatia per poder-se posar al lloc de l’altre. En cap cas entendrem la solidaritat o la cooperació com a un acte caritatiu sinó com a l’assoliment d’un objectiu comú a partir del treball entre les persones.

SOSTENIBLES:

Volem garantir l’equilibri i optimització en tots els àmbits, ja sigui amb la gestió de recursos, la conservació del medi natural o la relació entre les persones.

COHERÈNCIA:

Entenem coherència com a la responsabilitat que ha d’assolir la persona entre els seus principis i les seves accions. Per tant, com a esplai tot aquest posicionament no és coherent si no som conseqüents entre aquest i els nostres actes.